Logo for grundejerforeningen SMÅFOLKSVEJ

Vedtægter for Grundejerforeningen Småfolksvej


§1
Grundejerforeningen Småfolksvej er en forening for de til enhver tid værende ejere af sommerhuse og sommerhusgrunde i området Småfolksvej, 6792 Rømø.

§2
Medlem af foreningen er ejere af ejendomme, som er beliggende på Småfolksvej og tilliggende veje.

§3
Foreningens formål er at skabe et attraktivt område til glæde for medlemmerne og deres gæster, herunder at foranstalte vedligeholdelse af områdets private fællesveje og vandløb, varetage medlemmernes interesse i miljø-og naturspørgsmål, brandsikring, skadedyrsbekæmpelse samt andre opgaver af fælles interesse, herunder kontakt til offentlige myndigheder og lign.
Foreningen drager omsorg for en god information til medlemmerne omkring forholdene/tiltag i området.

§4
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år inden udgangen af april på Rømø. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt pr. mail/brev, med mindst 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden samt tid og sted for mødets afholdelse.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal bestyrelsen have senest 14 dage inden generalforsamlingen. På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, revideret regnskab samt budgetforslag.

§5
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§6
Stemmeret og valgbarhed forudsætter betalt kontingent for det foregående kalenderår. Der kan afgives 1 stemme pr. medlemskab. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§7
Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmetal en dirigent, der leder forhandlingerne. Generalforsamlingen vælger 5 af foreningens medlemmer til bestyrelsen .Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand, næstformand, kasserer, sekretær og vejformand. Valget gælder for 2 år, men dog således at 2 medlemmer er på valg i lige årstal, herunder formanden, og 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

§8
På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for 1 år. Hvis de indtræder i bestyrelsen, gælder deres periode frem til det år, hvor personen de afløser, er på valg.

§9
På generalforsamlingen fastsættes størrelsen af kalenderårets kontingent. Det opkræves af kassereren umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, og skal være betalt senest 1 måned efter.

§10
På generalforsamlingen vælges endvidere 1 af foreningens medlemmer til revisor for 1 år ad gangen til revision af foreningens regnskab. Ligeledes vælges 1 revisorsuppleant for 1 år. Revisor eller dennes suppleant kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§11
Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen i henhold til vedtægterne.
Bestyrelsen kan ikke stifte gæld eller på anden måde forpligte medlemmerne økonomisk eller juridisk.

§12
Vedtægtsændring sker ved generalforsamling og kræver mindst 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. Andre beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§13
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, eller hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede ønsker det.

§14
Foreningen kan kun ophæves, hvis et flertal på 2/3 af de stemmeberettigede på en generalforsamling stemmer for det. For at en sådan generalforsamling kan være beslutningsdygtig, kræves der dog, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er en sådan generalforsamling ikke beslutningsdygtig, indkaldes inden en måned med 14 dages varsel til en ekstraordinær generalforsamling, og denne er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Ved afstemning gælder simpelt flertal. Den afgående generalforsamling bestemmer over anvendelse af foreningens formue på ophævelsestidspunktet.


Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28.04.2018

© Birthes Webdesign